پیانو یاماها 142
اخبار آموزشگاه منظومه

پیانو یاماها ydp 142

پیانو سازی تخصصی در آموزشگاه موسیقی منظومه است و یکی از امکاناتی که در آموزشگاه برای هنرجویان در نظر گرفته شده است استفاده

ادامه مطلب »