تست انتخاب ساز / مراحل انتخاب ساز در آموزشگاه موسیقی

تست ساز

یکی از دغدغه هایی که در ابتدای شروع موسیقی وجود دارد تست انتخاب ساز است این که چه سازی را برای خود یا برای شروع موسیقی برای فرزندمان برگزینیم شاید یکی از چالش بر انگیز ترین مسائل برای مراجعین ما در آموزشگاه موسیقی باشد .

بسیاری والدین می خواهند از این مطمئن شوند که آیا فرزندشان در سازی که عنوان می کند واقعا علاقه دارد یا استعداد ادامه یادگیری موسیقی را در آن ساز بخصوص دارد یا نه .

البته دانستن این امر که چه سازی برای فرد مناسب است یا چه سازی می تواند انگیزه بهتری در فرد برای ادامه آموزش بوجود آورد واقعا مساله مهمی است که باید به آن توجه گردد.

کنسرت97 هنرجویان آموزشگاه

تست انتخاب ساز

برای انتخاب ساز در آموزشگاه برنامه خاصی وجود دارد که کودکان یا افراد بتوانند به انتخاب درست ساز بپردازند.

در بدو ورود به آموزشگاه تست انتخاب ساز برای افراد برگزار می شود که شامل چند بخش مهم است.