سازهای زهی آموزشگاه موسیقی
سازهای ایرانی

سازهای زهی

سازهای زهی این دسته از سازهای ایرانی که اکثرا در آموزشگاه موسیقی نیز تدریس می گردند، خود به چند دسته تقسیم می شوند.

ادامه مطلب »