اخبار آموزشگاه منظومه

کلاس تار

کلاس تار در دوره های ویژه تار نوازی آموزشگاه موسیقی ما به نحوی خاص در برنامه قرار گرفته است آموزش بنیادی تار پایه

ادامه مطلب »
اخبار آموزشگاه منظومه

آموزشگاه موسیقی تار

برای آموزش تار آموزشگاه منظومه دوره هایی را برای یادگیری اصولی این ساز در نظر گرفته است . در آموزشگاه موسیقی تار به

ادامه مطلب »