دانلود کتاب های آموزش موسیقی

مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني

کتاب «مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی» از جمله کتاب های پایه هنرستان در رشته موسیقی است که به آموزش تئوری موسیقی ایرانی و یادگیری عناصر سازنده موسیقی ایرانی می پردازد.
این کتاب شامل سه فصل می شود که به ترتیب به تعریف و تشریح : «نغمه ها و فاصله ها» در فصل اول، «مفاهیم بنیادین موسیقی ایرانی» (نظیر مد، مقام، دستگاه و …) در فصل دوم، و «شناخت دستگاه ها و آواز ها»ی ایرانی در فصل آخر، می پردازد

اطلاعات شناسی کتاب
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی
مؤلف: مصطفی کمال پورتراب و..
تهران: شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران، ١٣٩١
آموزش فنى وحرفه اى
متن درسی رشته های نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی،و مبانی آهنگ سازی-گروه تحصیلی هنر

یادگیری موسیقی
تئوری موسیقی ایرانی

لینک دانلود مستقیم کتاب «مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی»:

5/5