کلاس آواز در آموزشگاه منظومه

کلاس های آموزش آواز

کلاس های آموزش آواز شامل بخش های اساسی و مهمی است که هر یک به طور تخصصی باید کار شود .به طور کلی آواز خوانی یا به گفته عموم خوانندگی مهارت و توانایی است فراتر از توانایی گفتگو کردن. پس برای اینکه آوازی را در هر سطح به خوبی بخوانیم باید در ابتدا بیاموید که چگونه نفس بکشید، شاید این نکته در ظاهر همیشه از الویت پایین تری برخوردار باشد اما شروع کار یک خواننده با یادگیری صحیح تنفس آغاز می شود، بعد از این گام با قدرت و رزنانس بالاتر از افردا معمولی بخوانید و بدیهی است که نباید از نت ترانه مورد نظر خارج شوید. شاید سوال اصلی این باشد که صدا باید به چه صورتی برای آوازخوانی از گلو یا به عبارتی حنجره ر